Fundats

FUNDATS

 

§ 1

 

Af de midler, der er tilvejebragt ved salget af Den selvejende institution, Hørsholm Menighedshus, matr. nr. 3 CÆ Hørsholm By, Hørsholm, beliggende Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm oprettes en fond, hvis navn er.

 

Hørsholm Menighedshus' Fond.

 

§ 2.

 

Fonden har hjemsted i Hørsholm Sogn, Hørsholm kommune

 

§ 3

 

Fonden har til formål at yde hjælp på kristent og folkekirkeligt grundlag til enkeltpersoner, institutioner og andre, som efter bestyrelsens skøn har behov for støtte og fortrinsvis har hjemsted i Hørsholm sogn.

 

§ 4

 

Fondens kapital, der ved stiftelsen andrager kr.5.200.000,00- skriver femmillionertohundredetusinde kroner 00 øre -, skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende fondslovgivning.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne. Fondens aktiver skal være forsynet med fondsmyndighedens prohibitivpåtegning.

Om benyttelse i særlige tilfælde af kapitalmidler til fondens virksomhed henvises til 12. Fondens midler skal så vidt muligt være inflationssikrede.

 

 

§ 5

 

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele.

 

§ 6

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, hvoraf et af medlemmerne er en af Hørsholm sogns præster.

 

Præstekollegiet i Hørsholm sogn udpeger et medlem og dennes personlige suppleant.  Den øvrige del af bestyrelsen er selvsupplerende, dog således at suppleringen sker forskudt.

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 2-årig periode.

 

Der vælges 2-3 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter.

 

Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af et menighedsråd, bortset fra bestyrelsesmedlemmet og dennes personlige suppleant udpeget af præstekollegiet i Hørsholm.

 

Medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af folkekirken.

 

Den første bestyrelse er udpeget af stifteren.

 

Fondsmyndigheden kan afsætte bestyrelsesmedlemmer, der måtte være under konkurs, eller som gør sig skyldig i en handling, der gør ham uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen eller som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet.

 

Der tillægges ikke medlemmer af bestyrelsen vederlag for hvervets udførelse, men der kan ydes dem godtgørelse for udgifter, som hvervet måtte medføre.

 

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

 

§ 7

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan indkalde suppleanter til bestyrelsesmøderne.

 

løvrigt kan bestyrelsen selv fastsætte sin forretningsorden.

 

§ 8

 

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, eller når to medlemmer af bestyrelsen kræver det. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelt indkaldte suppleanter, der træder i stedet for et bestyrelsesmedlem, er til stede.

 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog 12, stk. 3.

I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

§ 9

 

Fonden tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Er formanden forhindret for en periode af mindst tre måneders varighed, tegnes fonden af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 10

 

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden. I denne protokol indføres fundatsen og oplysning om, hvem der modtager støtte fra fonden, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

 

§ 11

 

Over fondens kapital, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen sørge for udarbejdelse af årligt regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt af bestyrelsen.  Fondens regnskab skal forsynes med den valgte revisors påtegning og med bestyrelsens underskrift. Regnskabet skal indsendes til fondsmyndigheden, hvis fondsmyndigheden anmoder herom.

 

§ 12

 

Efter udredelsen af fondens administrationsudgifter anvendes fondens indtægter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til virkeliggørelse af fondens formål.

 

Der kan ydes støtte såvel til institutioner som til enkeltpersoner, og støtte kan ydes som en bevilling for eet eller flere år. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

 

Ved enstemmig beslutning kan bestyrelsen med fondsmyndighedens tilladelse anvende kapitalbeløb til løsning af opgaver, hvortil der ellers ikke uden tilsidesættelse af andre formål vil kunne ydes tilstrækkelig støtte af driftsindtægterne.

Et sådant kapitalforbrug vil efter fondsmyndighedens bestemmelse kunne restitueres ved oplæg af driftsindtægter i de påfølgende regnskabsår.

 

 

§13

 

Udbetalte midler fra fonden kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, heller ikke for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning. Udbetalte midler til enkeltpersoner til eget brug tilkommer disse som fuldstændigt særeje.

 

§ 14

 

Spørgsmål om adgang til nydelse af fondens midler kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

 

§ 15

 

Ændringer i nærværende fundats er kun gyldige med fondsmyndighedens godkendelse.

 

§ 16

 

I tilfælde af opløsning skal fondens formue – med tilslutning fra alle bestyrelsesmedlemmer samt med godkendelse af fondsmyndigheden – anvendes til et formål, der i sin karakter svarer til formålet fastsat i § 3.